Provedba EU projekta

Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava

Projekt „Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava“, koji provode Poliklinika Fioziodent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu te tvrtke 3Dtech d.o.o. i Progenero d.o.o. sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.
Nositelj projekta: Poliklinika Fiziodent za ortodonciju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku sa dentalnim laboratorijem
Projektni partneri: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 3Dtech d.o.o., Progenero d.o.o.
Broj ugovora: KK.01.2.1.02.0247
Naziv projekta: Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava
Ukupna vrijednost projekta: 21.796.853,21 kn
Iznos koji sufinancira EU: 16.497.430,06 kn
Razdoblje provedbe: 9.9.2020. – 9.9.2023.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Karlo Sudarević, dr. med. dent., spec. ortodoncije, e-mail: karlo.sudarevic@fiziodent.hr
Sažetak projekta:
Provedba projekta istraživanja i razvoja obuhvaća opsežno laboratorijsko testiranje i kliničko ispitivanje koje će rezultirati razvojem nove tehnologije direktnog printanja prozirnih ortodontskih alignera.
U projektu će uz prijavitelja sudjelovati znanstveno istraživačka institucija koja će dati znanstveni doprinos pretkliničkom i kliničkom istraživanju, te dvije tvrtke koje će dati doprinos na području razvoja 3D printera koji će omogućavati direktno printanje mobilnih ortodontskih naprava i digitalizaciju svih podataka potrebnih za uspješno funkcioniranje tehnologije.
Ciljevi i očekivani rezultati:
Krajnji cilj projekta je razviti tehnologiju direktnog 3D printanja alignera, bez printanja fizičkog modela i termoformiranja. Kako bi to bilo moguće, treba razviti printer koji omogućava direktno printanje alignera adekvatno debele stjenke, bez uporabe potpornog materijala. Osim toga, istraživat će se različite kombinacije biokompatibilnog materijala koje utječu na mehanička svojstva konačnog alignera jer upravo zbog toga direktno printani aligner nije još zaživio u kliničkoj primjeni. Taj materijal mora zadovoljavati više uvjeta: mora biti biokompatibilan, proziran i mora imati optimalna mehanička i fizikalna svojstva. Uz te dvije komponente potrebno je napraviti opsežno laboratorijsko testiranje, a nakon toga kliničko ispitivanje direktno printanog alignera. Konačni rezultat bio bi direktno isprintani aligner koji bi u svom sastavu imao biokompatibilni materijal, isprintan na 3D printeru, bez dodatnog rezanja i poliranja.
Rezultati istraživanja:
Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava, rezultati istraživanja

Projekt „Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava”, koji su proveli Poliklinika Fiziodent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu te tvrtke 3Dtech d.o.o. i Progenero d.o.o. sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”.

Aktivnosti na ovom projektu rezultirale su razvojem dvaju glavnih inovativnih proizvoda: 1) direktno printanih alignera sa svojstvima memory shape (4D), te 2) prototipa 3D printera za direktno printanje alignera IZZI Direct.

1) Prednosti direktno printanih alignera koje su istražene:

- Shape memory efekt
- Jednaka debljina u svakoj točki
- Debljina alignera se planski može mijenjati i definirati ako je potrebna drukčija sila na pojedinome mjestu
- Moguć je veći pomak po fazi
- Printani aligneri su fleksibilniji i imaju veći elastični raspon
- Način proizvodnje je s ekološkog aspekta održiv jer se smanjuje količina printane plastike
- Proizvodni proces je kraći i jednostavniji, smanjeno je uređivanje i dorada rubova alignera
- Higijena alignera je lakša jer se aligner može očistiti na temperaturi 60 – 80 °C
- Printani aligneri bolje prianjaju za zube, pacijenti ih smatraju udobnijima od TA i treba napomenuti da je većina pacijenata izjavila da bi ga rado preporučili drugim pacijentima.

2) Prednosti prototipa 3D printera za direktno printanje alignera IZZI Direct koje su istražene:
- Napravljena je jedinstvena tehnologija koja je sposobna za 3D print složene geometrije kao što su direktno printane ortodontske udlage
- Dobivena je svjetlosna jedinica MSLA tehnologije koja nije u kontaktu s radnim materijalom
- Moguće je printati modele visoke preciznosti i točnosti od oko 30 um, a da je model pritom nenapregnut te se može printati sa svega dva ili tri potporna stupića
- Ovakva tehnologija je jedinstvena na tržištu te nudi prednosti pred svim drugim tehnologijama 3D printa.

U sklopu projekta „Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava” napravljeno je 6 sažetaka na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Podnesene su 3 patentne prijave. Članovi istraživačkog tima na projektu su autori i koautori na tri objavljena znanstvena rada, a četvrti je poslan na objavu.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Member of

Clear aligneri

Članstva i akreditacije

Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM)
Hrvatsko društvo ortodonata (HDO)
Njemačko udruženje za alignere (DGAO)
European Aligner Society (EAS)
European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD)
2024 Copyright © Poliklinika Fiziodent
crossmenuchevron-up